Меню сайта

Область и районы
 • Одесса
 • Черноморск
    (Ильичевск)
 • Одесская обл.
 • Ананьевский р-н
 • Арцизский р-н
 • Балтский р-н
 • Белгород-Днестр-й
 • Беляевский р-н
 • Березовский р-н
 • Болградский р-н
 • Великомихайловский
 • Захарьевский р-н
    (Фрунзовский)
 • Ивановский р-н
 • Измаильский р-н
 • Килийский р-н
 • Кодымский р-н
 • Лиманский р-н
    (Коминтерновский)
 • Николаевский р-н
 • Окнянский р-н
    (Красноокнянский)
 • Подольский р-н
    (Котовский)
 • Овидиопольский р-н
 • Раздельнянский р-н
 • Ренийский р-н
 • Саратский р-н
 • Татарбунарский р-н
 • Тарутинский р-н

 • Николаевская обл.
 • Николаевский р-н
 • Очаковский р-н
 • Статьи, монографии, авторефераты.
  КАРТЫ   |   КНИГИ   |   СТАТЬИ   |   ПЕРИОДИКА   |  

  А Б В Г Д Є Е Ж З І И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  РОЗВИТОК СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 60-70-ТІ РР. ХІХ СТ.

  З моменту створення Одеського повітового земства, розвиток початкової освіти в поселеннях починає зосереджуватися у його віданні. Цьому сприяє прийняття в 1864 р. «Положения о начальных народных училищах», чим було розпочато процес створення нового типу училищ – народних шкіл, в яких навчалися діти різних суспільних прошарків, національностей і віросповідань. [6, с. 613-618]

  Фундаментом для формування шкільної освіти повіту стають навчальні заклади при православних приходах повіту. Сформовані на початку 60-х рр. ХІХ ст. церковно-приходські школи, з метою покращення грамотності сільського населення, стали базисом який спонукав сільські общини долучитися до розбудови освітньої мережі.

  Відповідно до проаналізованих нами відомостей, у 1862 р. в Одеському повіті існувала 21 церковно-приходська школа при православних храмах. Означені навчальні заклади першими починають ознайомлювати жителів повіту з корисністю шкільної освіти. Про позитивність такого впливу свідчить той факт, що десять шкіл розміщувалося в приміщеннях котрі були надані сільськими общинами, ще дві школи було розміщено в будинках наданих економіями села Анатоліївка та містечка Єгорівка. [7, с. 15-16]

  Після введення в дію положення про початкові школи земством розпочинається процес передачі та підпорядковування існуючих та створення нових народних училищ.

  Одними з перших до відома Одеського повітового земства переходять навчальні заклади у селах державних селян Калаглеї, Біляївки, Яськах, Троїцькому, Граденицях, та Куртовки, та в селах колишніх поміщицьких селян Сичавці, Коблево та містечку Северинівка. Як зазначається у проаналізованому нами звіті, через складну економічну ситуацію, що склалася у містечку в середині 60-х років ХІХ ст. народне училище, що діяло в містечку фактично припиняє свою діяльність у досліджуваний період. [1, с. 31]

  На початку 70 - х рр. ХІХ ст. земською управою було направлено на розвиток освіти в повіті 1000 рублів, з метою підтримати існуючі та організувати не менше трьох нових шкіл. [1, с. 27] До процесу організації народних училищ починають включатися селяни. У відповідь на запит земства, поселяни Баранівки та Тузлів надсилають прохання про допомогу в організації шкіл.

  Сільські збори села Баранівка постановили направляти з суспільного капіталу на оплату роботи вчителя 75 рублів щорічно та облаштувати шкільне приміщення для вчителя та учнів, окрім цього ремонтувати та отоплювати його за власний кошт. Від земства ними додатково отримало 250 рублів з умовою щоб разом з 75 рублями від поселян оплата праці вчителя складала 300 рублів, а залишкові 25 рублів були направлені на купівлю посібників. [1, с. 30-31]

  Активну участь у формуванні нового навчального закладу прийняв засновник Баранівської церковно-приходської школи священик Бєляєв. За успіхи при поширення народної освіти в повіті священику та попечителю новоствореного Баранівського училища Симеону Бєляєву від імені Одеського земського зібрання висловлено подяку. [2, с. 7].

  Від поселян села Тузли було запропоновано лише оплату праці вчителя у розмірі 150 рублів, ними ж зазначено, що інших видатків община взяти на себе не зможе. Окремо до земської управи надіслано прохання про одноразову виплату 200 рублів на побудову нового шкільного приміщення. Відповідно до звітів, прохання про одноразову виплату було задоволено та доповнено виділенням 175 рублів щорічно з метою щоб капітал Тузлівського училища склав 325 рублів та був розділений за прикладом Баранівської школи. [1, с. 30-31]

  Аналіз Звітів Одеського повітового земства першої половини 70-х рр. ХІХ ст. показує, що у повіті існувало загалом 111 сільських та церковно-приходських шкіл, серед яких більшість у 110 поселеннях селян-власників. У них існувало 80 шкіл в яких навчалося 1500 учнів. При загальному числі населення у кількості 33.860 осіб мережею навчальних закладів було охоплено лише 4,43%. Відповідно до звітів, більшість досліджуваних шкіл не мають власних приміщень та підготовлених вчителів, а поміщенні при волосних правліннях, викладання ж ведеться місцевими писарями. Церковно-приходські школи у іноземних колоніях. на відміну від перших, утримуються краще та охоплювали більше число учнів. В 31 школі навчалося 5675 учнів, що становило 11,38% від загального числа іноземних колоністів у розмірі 49.880 осіб. [3, с. 39-42]

  До 1875 р. земством, на утримання, прийнято лише 13 шкіл, що у 9 разів менше від загального числа існуючих у повіті. У них навчалося всього 412 учнів, що складає 5,7 % від загального числа учнів у школах різного типу, що існували у повіті.[4, с. 5]

  Відомості про земські народні школи. 1875 р.

  В кінці 70-х рр. ХІХ ст. кількість шкіл, що перебувають у віданні земства зростає до 23. При цьому в рази зростає кількість учнів охоплена земськими школами. Якщо у 1874 у їх було 412 то в 1878 число учнів становило 1101, серед яких 913 хлопчиків та 188 дівчата. Фактично за чотири роки число учнів у школах якими опікувалося Одеське повітове земство зростає у три рази, число самих же шкіл збільшується на десять шкіл. [5, с. 31-34]

  Проект зразкової народної однокласної школи з квартирою для вчителя в селищі Антоно-Кодінцово Одеського повіту

  Проаналізовані нами джерела дозволяють говорити про складний та поступовий процес формування закладів початкової освіти у повіті. До його активного розвитку на початку другої половини ХІХ ст., підключаються представники місцевої влади, землевласники та священики. Підтримка ініціативи створення шкіл у поселеннях місцевим духовенством позитивно вплинуло на поширення ідеї необхідності створення повноцінних освітніх закладів. Зміна порядку фінансування навчальних закладів земством з 1874 р. та залучення до фінансування шкіл коштів місцевих землевласників та селян дозволили у досліджуваний період в рази збільшити кількість шкіл на утриманні земства та узагальнити навчальний процес в них. Це в свою чергу дозволило охопити більше число дітей шкільного віку типовою освітньою програмою, що позитивно вплинуло на якість знань що отримували учні. Цьому зокрема сприяв і той факт, що більшість учителів допущених земством до викладання в освітніх закладах мали спеціальну освіту, або курси.

  У процесі подальшого дослідження доцільно з’ясувати подальший розвиток процесу передачі та підпорядкування існуючих, та створення нових навчальних закладів в межах Одеського повіту Херсонської губернії, що дозволить детально проаналізувати на конкретно регіональному рівні проаналізувати процес формування мережі освітніх закладів та їх роль у культурному розвитку у поселеннях південної України.  Література:
  1. Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1869 по 1-е сентября 1870 года. Одесса,1870.
  2. Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1871 по 1-е сентября 1872 года Одесса, 1872.
  3. Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1872 г. по 1-е августа 1873 года. Одесса, 1873.
  4. Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1873 г. по 1-е августа 1874 года. Одесса, 1874.
  5. Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го августа 1878 по 1-е августа 1879 года. Одесса, 1879.
  6. Полное собрание законов Российской империи. Собрание ІІ. Т. ХХХІХ.
  7. Херсонские епархиальные ведомости. 1862. № 2.
  Віктор ДРОБНИЙ
  Миколаїв, Україна


  Джерело:

  Drobnyj Victor. Development of the school education system of Odessa district of Kherson province in the 1860-70’s. / Victor Drobnyj // International Scientific Conference Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes: Conference Proceedings, May 7-8, 2021. – Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. – Р.29–31.
  Авторские серии

 • Аргатюк С.С.
 • Баковецкая О.А.
 • Волосевич Е.С.
 • Гулянович И.М.
 • Джумыга Е.Ю.
 • Дробный В.С.
 • Жосан С.И.
 • Моторная И.
 • Позняков В.А.
 • Сапожников И.В.
 • Шевченко А. М.


 • community@kraeved.od.ua        КРАЕВЕД 2013-2021       Открываем историю одесского края